Ти благодариме!

Твојата нарачка е успешно направена. Тимот на Компа веднаш ќе направи проверка на доставените информации, и доколку имаме се’ што ни е потребно, ќе ти испратиме потврда дека твојата полиса е одобрена за изработка заедно со линк за плаќање на истата.

За сите дополнителни информации во меѓувреме, достапни сме на 070 268 000 и alo@kompa.mk. Доколку пак нам ни требаат дополнителни информации за вадење на осигурувањето, ќе те побараме во најкус можен рок.