Како да избереш Приватно здравствено осигурување

Приватното здравствено осигурување веќе неколку години е еден од најбарание и најбрзорастечките осигурителни продукти. Состојбите во јавното здравство, како и искуствата со приватното здравствено осигурување кои најпрво ги слушавме од луѓето во ИТ индустријата, а сега се почесто доаѓаат и од нашата поблиска околина, придонесоа речиси секој од нас да се заинтересира за вадење на вакво осигурување.

Но и покрај тоа што приватното здравствено осигурување е толку популарно, сепак се’ уште има многу недоумици и нејаснотии кај пошироката јавност во врска со тоа што точно покрива, во кои ситуации може а во кои не може да се користи и како да се избере најдобриот од многуте пакети кои ги носат осигурителните компании.

Затоа, Компа направи еден водич со неколку чекори кој ќе ти помогне во надминување на сите нејаснотии и ќе ти овозможи да избереш најсоодветен пакет за приватно здравствено осигурување, било да вадиш за себе, за семејството или за вработените. Ако и ова ти се гледа долго за читање, едноставно можеш да побараш понуди за здравствено осигурување од Компа, а ние ќе ги собереме најдобрите понуди и ќе ти ги споредиме во еден документ на јасен и лесно разбирлив начин.

Во секој случај, цврсто препорачуваме да го прочиташ и текстот подулу за уште подобро да се запознаеш со клучните работи на осигурувањето и да ги знаеш добро сите работи што ти следуваат со полисата, но и ограничувањата на услугите кои се еднакво важни.

Чекор 1. Направи проценка на здравствените потреби.

Иако е неблагодарно да се прават проценки и предвидувања што би можело да се случи поврзано со твоето здравје, сепак ти најдобро ја познаваш својата здравствена состојба и добрата проценка на можните потреби во иднина се најдобрата основа за безбедност и сочувано здравје.

Затоа преслушај се за следниве работи:

 • Моментална здравствена состојба: Дали имаш некакви хронични состојби или тековни медицински потреби?
 • Медицинска историја: Дали си имал сериозни болести или операции во минатото?
 • Идни здравствени размислувања: Дали планираш семејство или имаш родители на кои можеби им е потребна грижа?

Сите овие ставки се важни затоа што според нив најдобро можеш да процениш колку ти одговара понуденото покритие кое го нуди одреден пакет.

На пример, ако очекуваш поголема фреквенција на специјалистички прегледи, треба да провериш кој пакет нема ограничувања или има помали ограничувања во тој дел. Ако планираш семејство, провери дали се покриени болничките услуги поврзани со бременост и породување, како и периодот во кој започнуваат да важат (многу често тоа е 10 месеци по склучување на полисата). Ако имаш претходни состојби или хронични болести, важно е да видиш дали понудата ги исклучува таквите состојби од покритието.

Чекор 2: Спореди ги покриените услуги, но и лимитите кај секоја од нив

Откако ќе ја направиш проценката на реалните здравствени состојби, веќе можеше пообјективно да ги оцениш покритијата што ги нуди секој пакет. Кај покритијата треба да гледаш 2 работи. Не само кои услуги ги покрива пакетот, туку и до кој лимит на средства ги покрива.

Најголемиот дел од пакетите покриваат слични категории на услуги, па затоа еве неколку насоки што да гледаш кај секоја од нив.

Категорија на услуги: ВОНБОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ кое опфаќа различни специјалистички прегледи, стоматологија, офталмологија, психијатриски услуги и физикална терапија и рехабилитација.

Што да гледаш: 

 • Колкав е горниот лимит на средства за вонболничко лекување кои ги покрива пакетот. Лимитот најчесто се движи меѓу 3.000 и 10.000 евра годишно. 
 • Колку специјалистички прегледи се вклучени. Дали бројот е неограничен или има оганичување, на пример 3 специјалистички прегледи, 2 дијагностички постапки, 2 хируршки зафати во дневна болница. 
 • Дали и до која сума се покриени стоматолошки, офталмолошки и психијатриски услуги, како и услуги за физикална терапија и рехабилитација. 

Види која од овие услуги има веројатност да ја користиш во иднина и спореди ги лимитите што ги нудат различните компании.

Категорија на услуги: БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ – кое вклучува престој во болница, операции, третман на тешки болести

Што да гледаш: 

 • Колкав е горниот лимит на средства кои ги покрива пакетот. Лимитот најчесто се движи меѓу 5.000 и 10.000 евра годишно. 
 • Колкав е лимитот за операции.
 • Дали пакетот опфаќа лечење од тешки состојби, кои и до колкав лимит. Пакетот може да опфаќа третман само на рак, или пак само на срцев удар и мозочен удар, или да не покрива воопшто тешки болести.

Категорија на услуги: ТРОШОЦИ ЗА ПОРОДУВАЊЕ – кои се однесуваат на породување во приватна болница, а некаде и за трошоци поврани со самата бременост

Што да гледаш: 

 • Дали воопшто овие трошоци се покриени.
 • Колкав е лимитот за истите – најчесто се движи меѓу 900 и 1500 евра.
 • Кога започнува важноста – многу често тоа е 10 месеци по вадење на полисата, од причина да се спречи купување на полиса само ради овие трошоци

Категорија на услуги: ТРОШОЦИ ЗА ПРЕТХОДНИ СОСТОЈБИ И ХРОНИЧНИ БОЛЕСТИ – кои се однесуваат на медицински услуги поврзани со состојби што си ги имал пред да го склучиш осигурувањето

Што да гледаш: 

 • Дали воопшто овие трошоци се покриени.
 • Колкав е лимитот за истите – најчесто се движи меѓу 500 и 3.000 евра.

Ако ги земеш предвид сите овие параметри и ги споредиш со претходно направената лична здравствена проценка, ќе имаш мошне добар увид кој пакет е најдобар за тебе и изборот ќе ти биде многу полесен. Ќе ти останат само уште неколку проверки опфатени со чекорите подулу пред дефинитивно да го избереш пакетот.

Чекор 3: Провери ги исклучоците од покритијата

Иако овој чекор е по логичен редослед на место бр. 3, според нас во Компа ова е можеби и најважниот чекор. Затоа што на овој чекор се кршат доброто и лошото искуство со приватното здравствено осигурување. Исклучително важно е корисникот да е добро запознаен со тоа кога осигурувањето ќе ги покрие услугите што ги користи а во кој случај не. 

Сепак, корисникот најчесто нема време и концентрација да ги прочита и разбере комплетните услуги на користење, кои многу често сами по себе со комплексни, но и осигурителните компании не посветуваат доволно внимание на нивна јасна и прегледна, убаво дизајнирана комуникација. Дополнително, во обид да ги достигнат продажните таргети, дел од продавачите на терен брзаат да го затворат договорот и не успеваат јасно и до крај да ги предочат сите оние „Да, ама..“ моменти во условите осигурувањето.

Ние во Компа стоиме на тоа дека Приватното здравствено осигурување е одличен продукт, но дека за сите да го имаат тоа искуство, потребни се информирани клиенти со добро поставени очекувања околу тоа што може а што не со полисата. Нереалните очекувања се тие кои создаваат лоша перцепција за услугата, колку таа и да е фер и квалитетна.

Затоа, без разлика дали исклучоците ќе ти бидат јасно нагласени – како што ние во Компа тоа го правиме при достава на понудите, или ќе бидат занемарени на сметка на побрзо издавање на полисата – секогаш инсистирај да се запознаеш кои се исклучоците во кои нема да ти биде одобрено или рефундирано користење на здравствени услуги приватно.

Еве некои од најчестите исклучоци на кои треба да внимаваш:

 • Претходни здравствени проблеми и хронични состојби – овие работи најчесто не се покриваат со полисите за приватно здравствено осигурување. Ако имаш ваков случај, задолжително консултирај се дали и во кој обем може да биде дел од услугите.
 • Рутински прегледи и превентивна нега – односно услуги кои не се предизвикани од моментален конкретен здравствен проблем или тегоба, туку ги спроведуваш превентивно, најчесто нема да бидат опфатени со полисата.
 • Козметички процедури: Третманите и операциите за естетски цели често не се покриени.
 • Алтернативни терапии: акупунктура, киропрактична нега и други неконвенционални третмани.
 • Непокриеност поради период на чекање (тн. каренца) – поимот каренца го означува периодот на одложено дејство на полисата, односно периодот во кој таа не покрива една или повеќе услуги. Најчесто овој период е 2 месеци ако вадите полиса за прв пат. Исто така за бременост често е 10 месеци, со цел да се превенира вадење на осигурување во тек на постоечка бременост.
 • Ограничувања на база на фреквенција: Ограничувања за тоа колку често може да се користат одредени услуги (на пр. Специјалистички прегледи, зафати на забите, прегледи на видот) во рамките на една година.
 • Грижа надвор од мрежата на задравствени установи – полисата нема да покрие услуги користени надвор од мрежата на партнери со кои осигурителната компанија соработува.
 • Користење на здравствена услуга без да се следат насоките од компанијата како се користи полисата – секоја компанија има своја политика како се користи полисата, дали директно во партнерска установа, дали со најава во асистентски центар, дали со упат од матичен. Овој процес мора да се следи за услугата да може да биде рефундирана или платена од компанијата.

Чекор 4: Запознај се добро со начинот на користење на полисата

Како што споменавме во претходниот чекор, секоја компанија има своја политика како се користат здравствените услуги кога имате потреба од нив. Постојат повеќе различни политики на користење на услугите од полисата, а ова се нивните предности и недостатоци:

Со рефундација – Осигуреникот оди директно во здравствена установа од мрежата на соработници на осигурителната компанија, ги користи потребните услуги и ги плаќа во здравствената установа, па потоа со целокупната документација бара рефундација од осигурителната компанија.

Ова е наједноставниот и најбрзиот начин на пристап до услуги, но исто така остава простор клиентот незнаејќи да искористи услуга која не е опфатена со полисата и да биде одбиен за рефундација. Ако бираш полиса со рефундација како начин на користење на услуги, биди исклучително добро запознаен што се рефундира како услуга а што не. Дополнително, мора да имаш средства прво да ја платиш услугата па потоа да бараш рефундација.

Со гаранција – Се јавуваш во осигурителната компанија и најавуваш дека ќе одиш во здравствена устанува од нивната мрежа во конкретен термин. Ги поднесуваш сите потребни информации околу услугата и компанијата подготвува гарантно писмо дека ќе ја надомести услугата.

Овој начин предвидува многу повеќе администрација и потрошено време за клиентот, но од друга страна не остава многу простор за недоразбирање и погрешно користење на полисата. Однапред ќе бидеш сигурен дали услугата е покриена и дека нема да имаш никакви обврски за плаќање во здравствената установа.

Со најава во асистентски центар – Дел од компаниите имаат свој асистентски центар каде се јаувавте доколку имате потреба од услуга. Стручните лица во Асистентскиот центар врз основа на документацијата, целосно ја организираат потребната медицинска услуга. Плаќањето на трошоците го врши компанијата директно во медицинската установа каде што е дадена услугата. 

Позитивниот аспект тука е што целокупната организација, администрација и плаќање го организира асистентскиот центар, со што многу се олеснува процесот за клиентот. Повторно, ќе бидеш сигурен дека услугата е покриена. Единствено што некогаш ќе треба да обезбедиш и упат од матичен лекар за услугата, што додава на целата процедура.

Важно е да се знае и дека во случај на потреба од итна медицинска помош, во најголем дел од случаевите можеш веднаш да се упатиш во здравствена установа па потоа да контактираш со осигурителната компанија во врска со покривање на услугите, независно од воспоставените правила на користење за неитни случаеви.

Чекор 5: Провери ја Мрежата на здравствени установи во кои можеш да користиш услуги

Еден од критериумите за избор на пакет е и мрежата на здравствени установи во кои може да се користи полисата. Секоја компанија има своја мрежа на болници, лаборатории, дијагниостички центри со кои соработува. Добро е да провериш кои се субјекти се дел од мрежата на осигурителната компанија, дали ги има оние кои ги претпочиташ, дали има доволно во твоја близина и слично.

Добрата работа е што најголем дел од компаниите соработуваат со најголемиот број на најпопуларни здравствени установи како Систина, Ремедика, Неуромедика, Жан Митрев, Промедика, Плодност, Авицена, Биотек и сл.

Чекор 6: Спореди ги цените

Иако цената е првото нешто што најголемиот дел од нас го гледаат кога споредуваат различни продукти, веруваме дека чекорите изнесени погоре те убедија дека пред да споредуваш цени, треба прво да споредиш што осигурителните пакетити ти нудат за цената која треба да ја платиш.

Имајќи ги предвид покритието и неговата релевантност за твојата здравствена состојба, лимитите, исклучоците, едноставноста на користење, мрежата на установи – дури сега можеш да оцениш кој пакет ти нуди најмногу за цената. Затоа, никогаш не се залетувај по најевтиниот, нити пак претпоставувај без да провериш дека најскапиот нуди најмногу. Најдобриот пакет за тебе е оној кој најдобро ги адресира твоите потреби за најсоодветна цена.

Дополнително, имај предвид дека добар дел од компаниите даваат попуст за еднократно плаќање на годишната премија кој изнесува околу 10% во просек. Секако за помало еднократно финансиско оптеретување, полисата во сите компании можете да ја плаќаш и на 12 месечни рати, а некои нудат дури и квартално или полугодишно плаќање на полисата.

Чекор 7: Провери ги искуствата, но не верувај на сите

Многу често, искуствата во пракса се најдобар показател за тоа колку е практичен и функционален одреден продукт. Слично важи и за осигурувањето. Настрана од сите претходни чекори, добро е да имаш луѓе од доверба кои веќе имале и користеле полиса за приватно здравствено осигурување кои од прва рака ќе ти кажат како сето тоа функционира во пракса, односно од што се задоволни а од што можеби и не толку.

Сепак, внимавај многу од кого примаш совет. Како што кажавме и на почетокот, голем број од корисниците уште во старт не биле добро запознаени со нивните права што произлегуваат од полисата, поточно со ограничувањата на истата. Нивните искуства од таа причина можат да бидат негативни, што не значи дека полисата е лоша или дека осигурителната компанија сака да те измами. Имај предвид дека корисниците со негативни искуства многу почесто ќе коментираат на социјалните мрежи од оние со позитивни искуства, и на тој начин може да се створи негативна перцепција која нема основ.

Затоа, за се што ќе чуеш како искуство а не си сигурен дали е така, слободно побарај појаснување од осигурителната компанија или од оној преку кој ја купуваш полисата.

Бонус чекор: Остави Компа да ги собере и спореди на разбирлив начин најдобрите понуди за приватно здравствено осигурување за тебе

Во динамичното секојдневие, немаме сите време да посветиме за барање на понуди од повеќе компании и за проаѓање на сите наведени чекори за да успееме да донесеме информирана одлука. 

Затоа, тука е Компа. Ние имаме соработка со сите осигурителни компании и можеме мошне брзо за тебе да ги собереме сите понуди на пазарот. Дополнително, најдобрите понуди ги сублимираме во еден документ, лесно и разбирливо претставени и споредени, со нивните клучни карактеристики, придобивки и ограничувања.

Сакаме да веруваме дека тоа е наједноставниот, најбрзиот и најсигурниот начин да избереш осигурување за кое си сигурен дека е најсоодветно за твоите потреби и дека нема да пропуштиш нешто што е важно при правењето на изборот. Дополнително, Компа асистира при процесот на вадење на полисата, кој е малку покомплексен одошто кај другите осигурувања, а тука сме и за сета потребна асистенција по вадењето на полисата.

Во ова можеш да се увериш веднаш, ако појдеш на нашата страница за приватно здравствено осигурување и побараш индивидуализирана понуда за себе, твоето семејство или твоите вработени.

Остани сигурен!

Тимот на Компа